Seuran säännöt

Tanssiseura Spiralin uudet säännöt ovat luettavissa alta. Säännöt ovat tulleet voimaan 26.1.2023 ja ovat saatavilla myös pdf-tiedostona.

Tanssiseura Spiralin säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tanssiseura Spiral ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan seuraksi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on liikunnan, etenkin kilpatanssin ja tanssiurheilun kehittäminen maassamme. Seuran tarkoituksena ei ole välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Tarkoituksen toteuttamiseksi seura järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia, antaa tietopuolista opetusta, sekä toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia. Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

3 § Jäsenet

Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Seuran hallitus hyväksyy jäsenhakemukset. Myös rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö voi päästä seuran jäseneksi. Jokaisen jäsenen tulee suorittaa syyskokouksen päätöksen mukainen vuosittainen jäsenmaksu.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa, tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu, sekä muut osallistumismaksut

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Seuralla on oikeus periä jäsenistöltä myös muita hallituksen vahvistamia osallistumismaksuja.

6 § Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä – kuusi (4-6) muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

8 § Tilikausi ja toimintavuosi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Seuran kirjanpitovuosi on kalenterivuosi. Seuran tilit päätettyinä edelliseltä kalenterivuodelta on hyvissä ajoin luovutettava yhdessä hallituksen laatiman vuosikertomuksen kanssa tilintarkastusta / toiminnantarkastusta varten.

Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan on hyvissä ajoin annettava hallitukselle kirjallinen, kevätkokoukselle osoitettu lausunto seuran varainhoidosta ja hallinnosta, sekä toimittamastaan tilintarkastuksesta / toiminnantarkastuksesta.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kaikista seuran jäsenkokouksista ilmoitetaan jäsenille kaksi (2) viikkoa ennen kokousta seuran harjoitustilojen ilmoitustaululla tai yhdistyksen verkkosivuilla.

Jäsenkokoukset voidaan järjestää ja niihin voi osallistua tietoliikenneyhteyksien tai muun teknisen apuvälineen kautta hallituksen näin päättäessä.

Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Jäsenellä, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahden kuukauden ajan, ei ole oikeutta käyttää äänioikeuttaan. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 8. kokouksen päättäminen

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. Valitaan seuralle 1-2 tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa sekä 1-2 varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 9. kokouksen päättäminen

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään viikkoa ennen kokousta.

10 § Antidoping

Seura ja sen jäsenet sitoutuvat kaikilta osin noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa, Suomen Tanssiurheiluliiton säännöissä määrättyä Antidoping-pykälää.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään sen varat kilpatanssia tai tanssiurheilua edistävään tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Päätös tehdään seuran purkautumisesta päättävässä kokouksessa.